Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:04:31:58
Teplota [°C]:14.6
Vlhkost [%]:75.7
Tlak [hPa]:1008.4
Rychl. větru [m/s]:0.9
Směr větru:NWW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:04:29:57
Stav:100 %
Dnes je 13.08.2020
Alena
Úvodní stránka > Úřední deska > 2009 > Podrobnosti záznamu

Návrh územního rozhodnutí

Vyvěšeno: 04.02.09 (09:00) -- 19.02.09          

Městský úřad Tachov, Rokycanova 1, 347 01 Tachov

Ze dne: 1. ledna 2009
naše č.j.:115/2009-OÚPRR-3
vyřizuje/linka: Vágnerová/131

V Tachvě 31. ledna 2009

Veřejná vyhláška

Návrh výroku územního rozhodnutí

Dne 21.1.2009 Martin Rejthar, nar. 29.1.1978, bytem Na Výspě 1298, 347 01 Tachov zastoupená na základě plné moci ing. Janem Rösslerem, Na Terase 1914, 347 01 Tachov (dále jen „žadatel“) podala u zdejšího odboru územního plánování a regionálního rozvoje žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby - „rodinného domu na pozemku č. 1326/13 k.ú. Dlouhý Újezd ve zjednodušeném územním řízení o umístění stavby”.

Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu v Tachově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm. f) zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších změn zveřejňuje podle § 95 odst.2 stavebního zákona a současně podle § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření upozorňuje, že proti němu mohou dotčené orgány podat výhrady, účastníci námitky a veřejnost připomínky, které se týkají ohrožení ochrany veřejného zájmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona do 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu K pozdějším podaným výhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto.Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u odboru územního plánování a RR Městského úřadu v Tachově ve dnech: pondělí a středa od 7.00 do 17.00 hodin.

Návrh výroku

Stavební úřad v návrhu výroku:

 1. Vydává podle § 79, 92 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření rozhodnutí o umístění stavby Rodinného domu, septiku na p.č. 1326/13 a připojení na komunikaci na p.p.č. 1326/10 v k.ú. Dlouhý Újezd.

  Stavba obsahuje:
  1. Rodinný jednopodlažní dům s obytným podkrovím, nepodsklepený o velikosti bytové jednotky 4+1 o celkové zastavěné ploše 72,75 m2, zastřešený sedlovou střechou s taškovou krytinou. Dešťové vody budou svedeny do severozápadní části pozemku určeného pro výstavbu RD. Vytápění domu bude plynovým kotlem na zemní plyn.
  2. tříkomorový plastový septik EKONA pro 5 EO plastovou revizní šachtou
  3. plastovou vodoměrnou šachtu
  4. zpevněné plochy pro přístup do RD včetně zpevné plochy pro stání osobního automobilu
  5. terasu na jihozápadní straně RD
  6. oplocení jižní strany pozemku oplocením výšky 1800 mm z podezdívky a sloupků z tvarovek Best a dřevěných plotových dílců, oplocení z podhrabových desek a ocelových sloupků s poplastovaným pletivem výšky 1800 mm na východní a severní straně pozemku
 2. Stanoví pro umístění a projektovou přípravu stavby tyto podmínky:
  1. Stavby - rodinný dům, zpevněné plochy pro parkovací stání osobního automobilu, vstup do RD, terasa na jihozápadní straně RD budou umístěny na p.č. 1326/13 k.ú. Dlouhý Újezd, tak jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:200 v předložené a ověřené dokumentace k územnímu řízení, zpracované projektantem ing. Janem Rösslerem, projektová činnost ve výstavbě, Na Terase 1914, 347 01 Tachov.
  2. Stavba rodinného domu nepravidelného obdélníkového tvaru o půdorysné velikosti 9,00 x 8,5 m bude umístěna od společné hranice s pozemkem p.č. 1326/13 3,68 m a od společné s p.p.č. 1326/12 8,12 m. Stavební čára je určena 6.00 m od společné hranice s p.p.č. 1326/10 k.ú. Dlouhý Újezd. Výška hřebene sedlové střechy se směrovou orientací východ – západ max. 7,00 od ±0,00. Septik bude umístěn jižní části p.p.č. 1236/13 k.ú. Dlouhý Újezd.
  3. Přístup a příjezd do rodinného domu bude z nově budované místní komunikace, která je ve výstavbě a má povoleno předčasné užívání.
  4. Na elektrickou energii bude rodinný dům napojen z elektroměrného pilíře s pojistkovou skříní SP 100 umístěného na hranici pozemku 1326/13 s pozemkem 1326/10 k.ú. Dlouhý Újezd.
  5. Rodinný dům bude odkanalizován kanalizační přípojkou ukončenou na hranici pozemku stavebníka přes tříkomorový plastový septik. O povolení stavby septiku bude požádáno na odboru životního prostředí MěÚ Tachov.
  6. Zásobováním rodinného domu bude napojením na vodovodní přípojkou ukončenou na hranici pozemku stavebníka Vodoměrná šachta bude umístěna v jižní části p.p.č 1326/13 k.ú. Dlouhý Újezd.
  7. Projektová dokumentace stavby pro ohlášení stavby dle § 104 bude vypracována oprávněnou osobou v souladu s § 158 stavebního zákona.
  8. V dalším stupni projektové dokumentace projektové dokumentace budou řešena opatření proti pronikání radonu z půdního podloží do vnitřní ho prostředí stavby s pobytovými místnostmi ke splnění požadavků stanovených vyhláškou č. 184/1997 Sb.
  9. Pro další přípravu budou splněny podmínky:

   1. Distribuce a.s. Děčín ze dne 29.8.2008 pod č. stanoviska 4120361154
   2. ZPČ Net s.r.o. Plzeň ze dne 13.1.2009 pod číslem 330040037284
   3. Městského úřadu v Tachově, odboru ŽP ze dne 29.1.2009 pod č.j. 209/2009 – OŽP. Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu v kat.území Dlouhý Újezd pro stavbu RD a navazujících zpevněných ploch u RD.

    1. Na základě projektové dokumentace provést vytyčení odnětí půdy v terénu a zajistit její nepřekročení.
    2. Skrýt odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy na ploše odnímané zemědělské půdy. Jedná se o ornici v tl. cca 20 cm v celkovém objemu cca 80 m3. Po dobu výstavby bude uložena na pozemku investora tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení. Ornice bude po dokončení stavby využita na svrchní překrytí (rekultivaci) a zúrodnění v okolí stavby. A pro rekultivaci v Tachově a okolí.
    3. O činnostech, souvisejících se skrývkou, přemístěním a rozprostřením či jiným využitím, uložením a ošetřováním, bude veden pracovní deník s uvedením všech skutečností pro posuzování správnosti a úplnosti a účelného využití ornice.
    4. Stavbou nesmí být narušeny hydrogeologické a odtokové poměry v území.
    5. V průběhu terénních prací učinit taková opatření k zabránění úniku látek ( zejména pevných a kapalných) poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
    6. Pokud by výstavbou byly znepřístupněny některé zemědělské pozemky zřídit na nich náhradní vjezdy podle dispozic vlastníků (nájemců).
Účastníci řízení jsou:
 • Martin Rejthar, Na Výspě 1298, 347 01 Tachov – stavebník
 • Lucie Švábková, Ve Vilkách 2080, Tachov - soused
 • Otto Krofta, Dlouhý Újezd 186, 347 01 Tachov
 • Pavlína Tikalová, Dlouhý Újezd 186, 347 01 Tachov
 • Obec Dlouhý Újezd
 • Městský úřad Tachov - OŽP
 • ČEZ Distribuce a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, 405 02
 • Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Plzeň, P.O.BOX č. 56, 130 76 Praha 3
 • ZPČ Net, s r.o., Ed. Beneše 2439/70 - 2438/72 Plzeň
Upozornění

Žadatel zajistí dle § 95 odst. 3, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku. Součástí informace je grafické vyjádření záměru. V případě nevyvěšení se žadatel dopustí přestupku dle § 178 odst. 1 písm. e) stavebního zákona.

Výhrady dotčených orgánů nebo námitky účastníků proti zjednodušenému územnímu řízení lze podat písemně podle § 95 odst. 4 stavebního zákona ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu, připomínky veřejnosti lze podat ve stejné lhůtě pouze za předpokladu, že by mohla být ohrožena ochrana veřejného zájmu podle zvláštních právních předpisů.

Pokud nebudou ve lhůtě uplatněny výhrady, námitky nebo připomínky, rozhodnutí se pokládá za vydané a nabývá právní moci.

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastnící se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popř. navrhnout jejich doplnění.

Tento návrh výroku rozhodnutí musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Tachov a Obce Dlouhý Újezd a na webových stránkách města: www.tachov-mesto.cz. Vývěsní lhůta začíná běžet den následující po dni vyvěšení. Sejmutí návrhu výroku rozhodnutí (vyhlášky) je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být oznámení neprodleně vráceno zpět stavebnímu úřadu.

Doručí se
Účastníci podle § 85 odst. 1 stavebního zákona – jednotlivě
 • Martin Rejthar, Na Výspě 1298, 347 01 Tachov
 • Obec Dlouhý Újezd
 • Městský úřad Tachov - OŽP
Účastníci řízení uvedení v § 85 odst. 2 stavebního zákona - veřejnou vyhláškou
 • Lucie Švábková, Ve Vilkách 2080, Tachov - soused
 • Otto Krofta, Dlouhý Újezd 186, 347 01 Tachov
 • Pavlína Tikalová, Dlouhý Újezd 186, 347 01 Tachov
 • ČEZ Distribuce a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, 405 02
 • Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Plzeň, P.O.BOX č. 56, 130 76 Praha 3
 • RWE Distribuční služby, Plynárenská 499/1 657 02 Brno

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů dle pol. č. 18, písm. a) ve výši 1.000 Kč, který byl zaplacen dne 21.1.2009.

Josef Havel, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8885x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 08:58 05.08.