Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:04:50:34
Teplota [°C]:14.6
Vlhkost [%]:76.3
Tlak [hPa]:1009.1
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:NWW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:04:49:57
Stav:99.3 %
Dnes je 13.08.2020
Alena
Úvodní stránka > Úřední deska > 2009 > Podrobnosti záznamu

Zahájení územního řízení - Viet Anh

Vyvěšeno: 16.03.09 (09:00) -- 31.03.09          

Městský úřad Tachov
Rokycanova 1, 347 01 Tachov
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Váš dopis č.j./ze dne:
Naše č.j.:100/2009-OÚPRR-2
Vyřizuje/linka: Vágnerová/131

V Tachově 12. března 2009

Veřejná vyhláška

Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání

Dne 10.3.2009 podal Nguyen Viet Anh, nar. 9.10.1970, bytem Náměstí Republiky 526, 347 01 Tachov (dále jen „žadatel"), žádost na umístění stavby - Domovní čistírna odpadních vod pro 10-20 EO na p.p.č. 129/1 k.ú. Dlouhý Újezd.

Stavba obsahuje - průtočnou ČOV tytu AČB E 20 -jedná se o plastovou válcovou nádrž průměru 2,20 m a výšky 2,81 zapuštěnou do země, výměnu stávající kanalizační přípojky do větší hloubky.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad v Tachově, odbor územního plánování a regionálního rozvoje (OÚPRR), jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona oznamuje zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 16.4. 2009 (čtvrtek) v 9.00 hodin se srazem na Obecním úřadu Dlouhý Újezd.

Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou svá stanoviska, námitky a připomínky uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři č. 12 Městského úřadu v Tachově, odboru územního plánování a regionálního rozvoje, v hlavních úředních hodinách pondělí a středa 7-17 hodin, v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě. Nechá-li se některý, z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Doručí se:
Účastníci řízení uvedení v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům - jednotlivě:
  • Nguyen Viet Anh, Náměstí Republiky 526, Tachov
  • Obec Dlouhý Újezd
  • MěÚ Tachov - OŽP
Účastníci řízení uvedení v § 85 odst. 2 stavebního zákona - veřejnou vyhláškou:
  • Mgr. Marie Novotná, Srbínská 1437/14, Praha
  • Václav Tipka, Dlouhý Újezd 130, Tachov
  • Jaroslava Tipková, Dlouhý Újezd 130, Tachov
  • ing. Vladislav Bareš, Dlouhý Újezd 129, Tachov
  • Eva Barešová, Dlouhý Újezd 129, Tachov
  • Správa a údržba silnic Stříbro

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u pozemku, na němž se má záměr uskutečnit a to do doby veřejného ústního jednání.

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Tachov a Obce Dlouhý Újezd a na webových stránkách města: www.tachov-mesto.cz

Žadateli se vyměřuje správní poplatek dle položky 18 písm.a) zákona č. 634/2004 Sb. ve výši 1 000 Kč, který bude zaplacen přiloženou poštovní poukázkou nebo v hotovosti v pokladně MěÚ v Tachově. Doklad o provedení platby bude předložen nejpozději do 16.4.2009 ke kontrole na zdejším odboru územního plánování a regionálního rozvoje.

Hana Vágnerová, oprávněná úřední osoba odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8888x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 08:58 05.08.