Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:04:03:49
Teplota [°C]:14.8
Vlhkost [%]:75.1
Tlak [hPa]:1008.9
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:NWW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:03:59:49
Stav:100 %
Dnes je 13.08.2020
Alena
Úvodní stránka > Úřední deska > 2009 > Podrobnosti záznamu

Zahájení územního řízení - Bílý

Vyvěšeno: 17.03.09 (09:00) -- 01.04.09          

Městský úřad Tachov
Rokycanova 1, 347 01 Tachov
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Váš dopis č.j./ze dne:17.7.2008
Naše č.j.:100/2009-ÚPRR-6
Vyřizuje/linka: Vágnerová/131

V Tachově 16. března 2009

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Stavebník - Petr Bílý nar. 20.6.1977 a Dagmar Bílá nar. 7.8.1977, oba bytem Dlouhý Újezd 88, 347 01 Tachov podal dne 11.2.2009 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a o stavební povolení na stavbu - „Garážové stání na p.p.č. 414/11 k.ú. Dlouhý Újezd".

Stavba obsahuje - výstavbu otevřeného garážového stání pro 2 osobní automobily a sklad zahradního nářadí se sedlovou střechou o zastavěné ploše 57 m2, opěrné zdi max. výšky lm, zpevněné plochy zámkovou dlažbou, oplocení pozemku.

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje (OÚPRR) Městského úřadu v Tachově, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon"), ve znění pozdějších předpisů usnesením pod č.j. 100/2009-OÚPRR-6 ze dne 16.3.2009 rozhodl podle § 78 odst. 1 stavebního zákona o spojení výše uvedeného územního a stavebního řízení. S jeho obsahem a odůvodněním se mohou účastníci řízení seznámit nahlédnutím do spisu.

Stavební úřad oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního a stavebního řízení a současně nařizuje k projednání předložené žádosti ústní jednání na den 16.4.2009 (čtvrtek) v 10.00 hodin se srazem na Obecním úřadu Dlouhý Újezd.

Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u odboru územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu v Tachově ve dnech: pondělí a středa 7.00 -16.30 hodin. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Doručí se:
Účastníci územního řízení - doručí se na doručenku:
 • Bílý Petr, Dlouhý Újezd 88, Tachov - žadatel
 • Dagmar Bílá, Dlouhý Újezd 88, Tachov - žadatel
 • Obec Dlouhý Újezd
Doručí se veřejnou vyhláškou - vlastníci sousedních pozemků a staveb:
 • Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Tachov - správce pozemku p.p.č. 414/1, 1370 k.ú. Dlouhý Újezd
 • Lenka Klesová, Dlouhý Újezd 40, Tachov - soused
 • Bohumil Chejnovský, Dlouhý Újezd 202, Tachov - soused
 • Pavlína Svobodová, Kolárova 982, Tachov - soused
Účastníci stavebního řízení - doručí se na doručenku:
 • Bílý Petr, Dlouhý Újezd 88, Tachov - žadatel
 • Dagmar Bílá, Dlouhý Újezd 88, Tachov - žadatel
 • Obec Dlouhý Újezd
 • Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Tachov - správce pozemku p.p.č. 414/1, 1370 k.ú. Dlouhý Újezd
 • Lenka Klesová, Dlouhý Újezd 40, Tachov - soused
 • Bohumil Chejnovský, Dlouhý Újezd 202, Tachov - soused
 • Pavlína Svobodová, Kolárova 982, Tachov - soused

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Tachov a Obce Dlouhý Újezd a na webových stránkách města: www.tachov-mesto.cz

Vyvěšení lhůta začíná běžet den následující po dni vyvěšení. Sejmutí oznámení) vyhlášky) je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vyvěšení lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být neprodleně vráceno zpět na zdejší odbor - odbor územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu v Tachově.

Žadatele tímto vyzýváme, aby bezodkladně po obdržení tohoto oznámení zajistil vyvěšení informace o záměru stavby a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí na vhodném veřejně přístupném místě u pozemku a to do doby veřejného ústního jednání. Tato informace musí obsahovat grafické vyjádření záměru (část projektové dokumentace - koordinační situace, pohledy, průvodní zpráva).

Žadateli se vyměřuje správní poplatek podle zák.č. 634/2004 Sb. dle pol.č. 17 odst. 1 písm. c) ve výši 300 Kč, který bude zaplacen přiloženou poštovní poukázkou nejpozději do 3.2.2009. Doklad o provedení platby bude předložen ke kontrole na odboru územního plánování a regionálního rozvoje. Platbu je možno provést i v hotovosti v pokladně na finančním odboru MěÚ v Tachově.

Hana Vágnerová, oprávněná úřední osoba odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Verze pro tisk          Zobrazeno: 9417x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 08:58 05.08.