Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:05:40:44
Teplota [°C]:13.8
Vlhkost [%]:76.9
Tlak [hPa]:1008.5
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:W
Aktuální stav vodojemu:
Čas:05:39:50
Stav:100 %
Dnes je 13.08.2020
Alena
Úvodní stránka > Úřední deska > 2009 > Podrobnosti záznamu

Zpráva o výsledku kontroly hospodaření

Vyvěšeno: 24.03.09 (09:00) -- 10.04.09          

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání obcí a kontroly
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Výtisk č. 1
Čj: EK/852/08

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Dlouhý Újezd, IČ: 00573761 za rok 2008

Přezkoumání se uskutečnilo dne:
24. 3. 2009
na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo na OÚ Dlouhý Újezd
Dlouhý Újezd 170, 347 01 Tachov

Přezkoumané období: 1.1.2008-31.12.2008

Přezkoumání vykonali:

 • kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc. Radka Sebránková
 • kontroloři:

  • Jiřina Lišková
  • Vendulka Vajnarová
  • Ing. Magdalena Baumová
 • zástupci ÚSC:

  • Alena Kořínková - starostka obce
  • Ing. Jozef Šurgan - účetní obce

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dlouhý Újezd byly přezkoumány výběrovým způsobem následující písemnosti:

Druh písemnosti Popis písemnosti
Rozpočtová opatření č. 1-3
Rozpočtový výhled na období 2008-2010
Schválený rozpočet, návrh rozpočtu na rok 2008, schválený dne 7.12. 2007
Závěrečný účet za rok 2007, schválený dne 5. 5. 2008
Bankovní výpisy za období leden - prosinec 2008
Faktury za období leden - prosinec 2008
Hlavní kniha sestavená k 31.12.2008
Inventurní soupisy majetku a závazků sestavené k 31.12. 2008
Kniha došlých faktur za období leden - prosinec 2008
Kniha odeslaných faktur za období leden - prosinec 2008
Pokladní doklady za období leden - prosinec 2008
Pokladní kniha (deník) za období leden - prosinec 2008
Rozvaha sestavená k 31.12.2008
Účetní doklady za období leden - prosinec 2008
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavená k 31.12.2008
Zápisy zjednání zastupitelstva za období prosinec 2007 - prosinec 2008
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím uzavřené v roce 2008
Smlouva nájemní uzavřená dne 21.1.2008
Smlouvy ostatní darovací uzavřená dne 15.1. 2008, kupní uzavřené v roce 2008
Zápisy z jednání výborů finančního a kontrolního za období leden - prosinec 2008

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumám hospodaření ÚSC Dlouhý Újezd:
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
 1. při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
  byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

  Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

  Právní předpis: Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů
  § 8 - Bylo účtováno o dlouhodobém hmotném majetku v rozporu s vyhláškou; obec nakoupila štafle pro kulturní dům v hodnotě 4 670 Kč, které nebyly naúčtovány na účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek, (napraveno)

  byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:

  Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

  Právní předpis: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů § 102 odst. 2 písm. a) - Rada obce nezabezpečovala hospodářem obce podle schváleného rozpočtu, neprováděla rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce; obec, kde není stanovena rada vykonává tuto funkci starosta. Kontrolou bylo zjištěno, že zastupitelstvo nevymezilo pravomoc starostce při provádění rozpočtových opatření. Tyto změny byly provedeny dne 10. 10. 2007 a 9.1. 2008. (napraveno)

  Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  § 13 odst. 1,2- Nebyla stanovena pravidla rozpočtového provizoria; obec schválila rozpočet dne 28. 3. 2007. Do doby schválení obec hospodařila dle rozpočtového provizora, pravidla však nebyla stanovena pouze vyjádření zastupitelstva ze dne 1.11.2006 - " schvaluje rozpočtové provizorium", (rozpočet na rok 2008 byl schválen dne 7.12.2007)
  § 17 odst. 2, 3 a 5 - Závěrečný účet neobsahoval stanovené náležitosti; zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet za rok 2006, který neobsahoval veškeré náležitosti tj. vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtům krajům. (napraveno)
  § 4 odst. 4, 5 - Není zřejmé, zda byl rozpočet schválen jako vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový; zastupitelstvo obce schválilo dne 28. 3. 2007 rozpočet na rok 2007 bez vyjádření zda se jedná o rozpočet vyrovnaný, schodkový nebo přebytkový. (napraveno)

 2. při dílčím přezkoumání za rok 2008
  dílčí přezkoumání nebylo provedeno.
II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dlouhý Újezd za rok 2008

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (S10 odst. 3 písm, a) zákona č. 420/2004 Sb.)

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dlouhý Újezd za rok 2008

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Dlouhý Újezd za rok 2008

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

 1. podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 15,91 %
 2. podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,43 %
 3. podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0%

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel směnnou, zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru, nepořídil ani neprodal akcie, cenné papíry, nebo obligace.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. 1) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodářem obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumám.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Dlouhý Újezd o počtu 5 stran byla seznámena a jeho výtisk číslo 1 obdržela Alena Kořínková, starostka obce

Dne 24. 3. 2009

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8445x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 08:58 05.08.