Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:04:26:41
Teplota [°C]:14.6
Vlhkost [%]:75.7
Tlak [hPa]:1009.5
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:NWW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:04:24:53
Stav:99.7 %
Dnes je 13.08.2020
Alena
Úvodní stránka > Úřední deska > 2009 > Podrobnosti záznamu

Rozhodnutí - Viet Anh

Vyvěšeno: 23.04.09 (09:00) -- 08.05.09          

Městský úřad Tachov
Rokycanova 1, 347 01 Tachov

Váš dopis č.j./ze dne: 10.3.2009
Naše č.j.:398/2009-OÚPRR-4 Ú 92
Vyřizuje/linka: Vágnerová/131

V Tachově 22. dubna 2009

Veřejná vyhláška

Rozhodnutí

Městský úřad v Tachově, odbor územního plánování a regionálního rozvoje (OÚPRR), jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších změn, v územním řízení přezkoumal žádost Nguyen Viet Anh, nar. 9.10.1970, bytem Náměstí Republiky 526, 347 01 Tachov (dále jen „žadatel“) podanou dne 10.3.2009 o vydání rozhodnutí o umístění stavby – Domovní čistírna odpadních vod pro 10-20 EO na p.p.č. 129/1 k.ú. Dlouhý Újezd.

A na základě toho podle § 79, 80 a 92 stavebního zákona a § 9 a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vydává rozhodnutí o umístění stavby Domovní čistírna odpadních vod pro 10-20 EO na p.p.č. 129/1 k.ú. Dlouhý Újezd.

Stavba obsahuje:

průtočnou ČOV typu AČB E 20 – jedná se o plastovou válcovou nádrž o průměru 2,20 m a výšky 2,81 zapuštěnou do země, výměnu stávající kanalizační přípojky do větší hloubky.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
 1. Stavba se umisťuje na st.p.č. 129/1 k.ú Dlouhý Újezd u rodinného domu č.p. 137.
 2. Střed stavba průtočné ČOV bude umístěn 2,75 m od hranice p.č.129/2 a 107/8 k.ú. Dlouhý Újezd.
 3. Projektová dokumentace stavby pro vodohospodářské povolení bude zpracována oprávněnou osobou v souladu s § 158 stavebního zákona. a o povolení vodohospodářského díla bude požádáno na odboru životního prostředí Městského úřadu v Tachově.
Rozhodnutí o námitkách účastníků územního řízení:

Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.

Účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona jsou:

 • Nguyen Viet Anh, Náměstí Republiky 526, Tachov - stavebník
 • Obec Dlouhý Újezd
 • Mgr. Marie Novotná, Srbínská 1437/14, Praha - soused
 • Václav Tipka, Dlouhý Újezd 130, Tachov - soused
 • Jaroslava Tipková, Dlouhý Újezd 130, Tachov - soused
 • ing. Vladislav Bareš, Dlouhý Újezd 129, Tachov - soused
 • Eva Barešová, Dlouhý Újezd 129, Tachov - soused
 • Správa a údržba silnic Stříbro - soused

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude započato s umístěním staveb pro stanovený účel.

Odůvodnění

Žadatel Nguyen Viet Anh, nar. 9.10.1970, bytem Náměstí Republiky 526, 347 01 Tachov podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Domovní čistírna odpadních vod pro 10-20 EO na p.p.č. 129/1 k.ú. Dlouhý Újezd .

Stavební úřad oznámil v souladu s ustanovením § 87 stavebního zákona zahájení územního řízení účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání a na den 16.4.2009 a zároveň vyzval žadatele, aby bezodkladně zajistil na pozemku, na němž se má záměr uskutečnit, vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že umístění stavby je projednáváno v územním řízení o rozhodnutí. O výsledku ústního jednání dne 20.1.2009 byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 92 stavebního zákona a zjistil, že umístěním staveb nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Změna využití území a umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území a vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění.

Stanoviska dotčených orgánů, organizací a účastníků řízení byla zkoordinována a jsou zahrnuta v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne doručení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, podáním u zdejšího odboru územního plánování a regionálního rozvoje.

Josef Havel, vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Doručí se:
 • Nguyen Viet Anh, Náměstí Republiky 526, Tachov - stavebník
 • Obec Dlouhý Újezd
Dotčené orgány:
 • MěÚ Tachov - OŽP

Účastníci řízení uvedení v § 85 odst. 2 stavebního zákona obdrží toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou,

 • Mgr. Marie Novotná, Srbínská 1437/14, Praha - soused
 • Václav Tipka, Dlouhý Újezd 130, Tachov - soused
 • Jaroslava Tipková, Dlouhý Újezd 130, Tachov - soused
 • ing. Vladislav Bareš, Dlouhý Újezd 129, Tachov - soused
 • Eva Barešová, Dlouhý Újezd 129, Tachov - soused
 • Správa a údržba silnic Stříbro - soused

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Tachov, Obce Dlouhý Újezda na webových stránkách Města: www.tachov-mesto.cz. Vývěsní lhůta začíná běžet den následující po dni vyvěšení. Sejmutí oznámení (vyhlášky) je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být oznámení neprodleně vráceno zpět odboru územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Tachov.

Správní poplatek ve výši 1.000 Kč, vyměřený podle pol. č. 18, písm. a) č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a byl zaplacen dne 15.4.2009.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 9141x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 08:58 05.08.