Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:05:43:22
Teplota [°C]:13.7
Vlhkost [%]:77
Tlak [hPa]:1009
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:W
Aktuální stav vodojemu:
Čas:05:39:50
Stav:100 %
Dnes je 13.08.2020
Alena
Úvodní stránka > Úřední deska > 2009 > Podrobnosti záznamu

Rozhodnutí - Bílý

Vyvěšeno: 23.04.09 (09:00) -- 08.05.09          

Městský úřad Tachov
Rokycanova 1, 347 01 Tachov

Váš dopis č.j./ze dne:17.7.2008
Naše č.j.:100/2009-ÚPRR-9 S 245
Vyřizuje/linka: Vágnerová/131

V Tachově 21. dubna 2009

Veřejná vyhláška

Rozhodnutí

Městský úřad v Tachově, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm.f) zák.č. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal žádost Petra Bílého nar. 20.6.1977 a Dagmar Bílé nar. 7.8.1977, oba bytem Dlouhý Újezd 88, 347 01 Tachov podané dne 9.3.2009 (dále jen stavebník), o územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu – „Garážové stání na p.p.č. 414/11 k.ú. Dlouhý Újezd“. a na základě toho:

 1. Podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu – „Garážové stání na p.p.č. 414/11 k.ú. Dlouhý Újezd“

  Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:
  1. Stavba garážového stání pro 2 osobní automobily se sklad zahradního nářadí bude umístěna na p.č. 414/11, oplocení na hranici p.č.414/11, 33/2 a st.p.č. 159, zpevněné plochy a opěrné zdi na p.č.414/11 vše k.ú.Dlouhý Újezd tak jak je zakresleno ve výkresu č.C2 v měřítku 1:200 předložené a ověřené dokumentace ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení, zpracované Miroslavem Válou, MV projekt, Želivského 1749, 347 01 Tachov.
  2. Garážové stání se skladem zahradního nářadí o půdorysné ploše 9,50 x 6,00 m bude umístěno rovnoběžně s jižní stranou rozestavěného rodinného domu na st.p.č 246 a 247 ve vzdálenosti 9,60m od jihozápadního rohu RD. Střecha bude sedlová s hřebenem rovnoběžně s RD.
  Rozhodnutí o námitkách účastníků územního řízení:

  Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.

  Účastníci územního řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona jsou:

  • Bílý Petr, Dlouhý Újezd 88, Tachov - žadatel
  • Dagmar Bílá, Dlouhý Újezd 88, Tachov - žadatel
  • Obec Dlouhý Újezd
  • Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Tachov – správce pozemku p.p.č. 414/1, 1370 k.ú. Dlouhý Újezd
  • Lenka Klesová, Dlouhý Újezd 40, Tachov - soused
  • Bohumil Chejnovský, Dlouhý Újezd 202, Tachov – soused
  • Ivana Chejnovská, Dlouhý Újezd 202, Tachov - soused
  • Pavlína Svobodová, Kolárova 982, Tachov - soused
 2. Podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu vydává stavební povolení pro stavbu – „Garážové stání na p.p.č. 414/11 k.ú. Dlouhý Újezd“ a na základě toho:

  Stavba obsahuje:
  1. garážové stání se skladem zahradního nářadí - nepodsklepená přízemní stavba, garážové stání - tesařská konstrukce na kamenné podezdívce, sklad nářadí bude od kamenné zídky opláštěn prkny
  2. oplocení - směrem o p.p.č. 1370 bude provedena betonová podezdívka a dřevěná výplň do výšky 160 cm, ostatní oplocení ocelové sloupky + drátěné pletivo
  3. zpevněné plochy – ze zámkové dlažby u přechodu na p.p.č. 1370 bude osazen AQUA DREN DV 100
  4. opěrné zdi – budou provedeny kamenné tl. 30 cm výšky od 40 - 100 cm
  Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
  1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve spojeném územním a stavebním řízení, kterou vypracoval Miroslav Vála, MV projekt, Želivského 1749, 347 01 Tachov. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
  2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy staveb subjektem k tomu oprávněným.
  3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
  4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů a příslušné technické normy.
  5. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.03.2012.
  6. Stavba bude prováděna dodavatelsky dle výběrového řízení a stavebník sdělí stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
  7. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do skončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
  8. Stavebník zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady, týkající se prováděné stavby nebo její změny, popř. jejich kopie.
  9. Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby,umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit.
  10. Neprodleně po zjištění závad na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, je stavebník povinen toto ohlásit stavebnímu úřadu.
  11. Zahájení prací oznámí stavebník před započetím na odbor územního plánování a RR MěÚ Tachov.
  12. Před dokončením stavby požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu s uvedením předpokládaného termínu jejího dokončení. K žádosti stavebník doloží závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby.
  13. Veškeré škody zaviněné a vzniklé stavbou na majetku veřejném a ostatním budou odstraněny dle platných předpisů.
  14. Veškeré instalace budou provedeny dle platných předpisů a ČSN, zejména upozorňujeme na nutnost dodržení ČSN 736005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
  15. Přebytečná výkopová zemina bude uložena na řízenou skládku.
  16. Při závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním souhlasu s užíváním bude předloženo zaměření stavby, inženýrských sítí a veřejné části přípojek písemně a na disketě ve formátu dgn nebo vyk se seznamem souřadnic a výšek v textovém tvaru v systému S-JTSK a Bpv. V případě, že se jedná o stavby, které nejsou předmětem katastru nemovitostí (parkoviště, opěrné zdi apod.) bude dokumentace obsahovat parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí se zakreslením polohy s vyznačením vazeb a okolí, zejména odstupů od hranic pozemků. Formátování, souřadnice a výšky zůstávají stejné.
  17. Před zahájením zemních prací budou vytýčeny veškeré podzemní inženýrské sítě, aby nedošlo k jejich poškození.
  18. Při závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu bude předložen doklad o likvidaci a množství výkopového materiálu.
  19. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby předloží stavebník prohlášení zhotovitele stavby o tom, že stavba je provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
  20. Dojde-li k znečištění komunikace a přilehlých ploch, uklidí je ten, kdo je znečistil. Při provádění stavby je nutné stavbu zabezpečit tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví chodců.
  Rozhodnutí o námitkách účastníků stavebního řízení řízení:

  Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.

  Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dle § 109 odst. 1 stavebního zákona jsou:

  • Bílý Petr, Dlouhý Újezd 88, Tachov - žadatel
  • Dagmar Bílá, Dlouhý Újezd 88, Tachov - žadatel
  • Obec Dlouhý Újezd
  • Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Tachov – správce pozemku p.p.č. 414 /1, 1370 k.ú. Dlouhý Újezd
  • Lenka Klesová, Dlouhý Újezd 40, Tachov - soused
  • Bohumil Chejnovský, Dlouhý Újezd 202, Tachov – soused
  • Ivana Chejnovská, Dlouhý Újezd 202, Tachov - soused
  • Pavlína Svobodová, Kolárova 982, Tachov - soused

  Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Odůvodnění

Dne 11.2. 2009 podal stavebník žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu a zároveň o spojení územního a stavebního řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.

Stavební úřad usnesením č.j. 100/2009-OÚPRR-6 ze dne 16.3.2009 rozhodl o spojení územního a stavebního řízení a téhož dne pod č.j. 100/2009 –OÚPRR -7 bylo oznámeno zahájení spojeného územního a a stavebního řízení s pozváním k ústnímu jednání na den 16.4.2009 o jehož výsledku je sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 92 a § 115 stavebního zákona a zjistil, že umístěním a uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území a vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a tato stanoviska zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Stavba nesmí být zahájena dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Josef Havel, vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Doručí se:
 • Bílý Petr, Dlouhý Újezd 88, Tachov - žadatel
 • Dagmar Bílá, Dlouhý Újezd 88, Tachov - žadatel
 • Obec Dlouhý Újezd
 • Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Tachov – správce pozemku p.p.č. 414 /1, 1370 k.ú. Dlouhý Újezd
 • Lenka Klesová, Dlouhý Újezd 40, Tachov - soused
 • Bohumil Chejnovský, Dlouhý Újezd 202, Tachov – soused
 • Ivana Chejnovská, Dlouhý Újezd 202, Tachov - soused
 • Pavlína Svobodová, Kolárova 982, Tachov - soused

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední, MěÚ Tachov, Obce Dlouhý Újezd a na webových stránkách města: www.tachov-mesto.cz.

Žadateli byl vyměřen správní poplatek podle zák.č. 634/2004 Sb., dle pol.č. 17 odst. 1 písm.g) ve výši 1000 Kč, který byl zaplacen dne 30.3.2009.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 10196x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 08:58 05.08.