Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:03:59:25
Teplota [°C]:15
Vlhkost [%]:75
Tlak [hPa]:1008
Rychl. větru [m/s]:0.4
Směr větru:NWW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:03:55:00
Stav:100 %
Dnes je 13.08.2020
Alena
Úvodní stránka > Úřední deska > 2009 > Podrobnosti záznamu

Návrh výroku územního řízení

Vyvěšeno: 20.07.09 (09:00) -- 05.08.09          

Městský úřad Tachov, Rokycanova 1, 347 01 Tachov

Ze dne: 1. července 2009
Naše č.j.: 1131/2009-OVÚP-2
Vyřizuje / linka: Vágnerová / 131
Tachov, dne 17. července 2009

Veřejná vyhláška

Návrh výroku územního rozhodnutí

Dne 1.7.2009 Jindřich Holík, nar. 4.6.1976 a Romana Holíková, nar. 7.10.1972, oba bytem Bělojarská 1524, 347 01 Tachov (dále jen „žadatel“) podala u zdejšího odboru výstavby a územního plánování žádost o vydání územního rozhodnutí o změně stavby - Přístavba vstupu ke stávajícímu rodinnému domu č.p. 34 Dlouhý Újezd na st.p.č. 32 k.ú. Dlouhý Újezd u Tachova.

Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Tachově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm. f) zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších změn zveřejňuje podle § 95 odst.2 stavebního zákona a současně podle § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření upozorňuje, že proti němu mohou dotčené orgány podat výhrady, účastníci námitky a veřejnost připomínky, které se týkají ohrožení ochrany veřejného zájmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona do 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu. K pozdějším podaným výhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto.Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u odboru výstavby územního plánování Městského úřadu v Tachově ve dnech : pondělí a středa od 7.00 do 17.00 hodin.

Návrh výroku

Stavební úřad v návrhu výroku:

 1. Vydává podle § 79, 92 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření rozhodnutí o změně stavby.
  Přístavba vstupu ke stávajícímu rodinnému domu č.p. 34 Dlouhý Újezd na st.p.č. 32 k.ú. Dlouhý Újezd

  Stavba obsahuje:
  Přístavbu vstupu – zádveří ke stávajícího rodinného domu o půdorysné velikosti 750 x 2250 mm se sedlovou střechou, výšky do hřebene 3200 mm.

 2. Stanoví pro umístění a projektovou přípravu stavby tyto podmínky:

  1. Přístavbou vstupu – zádveří ke stávajícímu rodinnému domu č.p. 34 na st.p.č.32 bude umístěna na p.p.č. 23 k.ú. Dlouhý Újezd o půdorysné velikosti 0,75 x 2,25 m, tak jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:200 v předložené a ověřené dokumentace k územnímu řízení, zpracované projektantem Miroslavem Válou, MV projekt, Želivského 1749, Tachov, IČ 64888894 se zodpovědnou osobou ing. Janem Rösslerem, Na Terase 1914, 347 01 Tachov.
  2. Přístavba zádveří bude umístěna na východní straně stávajícího rodinného domu a to 8,702 m od severovýchodního rohu RD. Výška hřebene sedlové střechy se směrovou orientací východ – západ bude max. výšky 3,200 m od ±0,00, která je v I.N.P. rodinného domu.
Účastníci řízení jsou:
 • Jindřich Holík, Bělojarská 1524, 347 01 Tachov – stavebník
 • Romana Holíková, Bělojarská 1524, 347 01 Tachov – stavebník
 • Bohumil Chejnovský, Dlouhý Újezd 202, 347 01 Tachov – soused
 • Ivana Chejnovská, Dlouhý Újezd 202, 347 01 Tachov – soused
 • Jiří Plecitý, Dlouhý Újezd 33, 347 01 Tachov- soused
 • Hana Plecitá, Dlouhý Újezd 33, 347 01 Tachov - soused
 • Jan Volf, Dlouhý Újezd 33, 347 01 Tachov – soused
 • Marie Volfová, Dlouhý Újezd 33, 34701 Tachov – soused
 • Obec Dlouhý Újezd
Upozornění

Žadatel zajistí dle § 95 odst. 3, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku. Součástí informace je grafické vyjádření záměru. V případě nevyvěšení se žadatel dopustí přestupku dle § 178 odst. 1 písm. e) stavebního zákona.

Výhrady dotčených orgánů nebo námitky účastníků proti zjednodušenému územnímu řízení lze podat písemně podle § 95 odst. 4 stavebního zákona ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu, připomínky veřejnosti lze podat ve stejné lhůtě pouze za předpokladu, že by mohla být ohrožena ochrana veřejného zájmu podle zvláštních právních předpisů.

Pokud nebudou ve lhůtě uplatněny výhrady, námitky nebo připomínky, rozhodnutí se pokládá za vydané a nabývá právní moci.

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastnící se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popř. navrhnout jejich doplnění.

Rozhodnutí o povolení výjimky z ustanovení § 17 odst. 5 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu ve znění vyhl.č. 502/2006Sb. bylo vydáno zdejším odborem dne 26.5.2009 pod č.j. 746/2009 – OVÚP-3.

Josef Havel, vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Tento návrh výroku rozhodnutí musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Tachov, obce Dlouhý Újezd a webových stránkách města: . Vývěsní lhůta začíná běžet den následující po dni vyvěšení. Sejmutí návrhu výroku rozhodnutí (vyhlášky) je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být oznámení neprodleně vráceno zpět stavebnímu úřadu.

Doručí se
Účastníci podle § 85 odst. 1 stavebního zákona – jednotlivě
 • Jindřich Holík, Bělojarská 1524, 347 01 Tachov – stavebník
 • Romana Holíková, Bělojarská 1524, 347 01 Tachov – stavebník
 • Obec Dlouhý Újezd
Účastníci řízení uvedení v § 85 odst. 2 stavebního zákona - veřejnou vyhláškou
 • Ivana Chejnovská, Dlouhý Újezd 202, 347 01 Tachov – soused
 • Jiří Plecitý, Dlouhý Újezd 33, 347 01 Tachov - soused
 • Hana Plecitá, Dlouhý Újezd 33, 347 01 Tachov - soused
 • Jan Volf, Dlouhý Újezd 33, 347 01 Tachov – soused
 • Marie Volfová, Dlouhý Újezd 33, 34701 Tachov – soused

Žadateli se vyměřuje správní poplatek dle položky 18 písm.a) zákona č. 634/2004 Sb. ve výši 1000 Kč, který bude zaplacen přiloženou poštovní poukázkou nebo v hotovosti v pokladně MěÚ v Tachově. Doklad o provedení platby bude předložen nejpozději do 31.7.2009 ke kontrole na zdejším odboru výstavby a územního plánování.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 8771x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 08:58 05.08.