Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:05:36:20
Teplota [°C]:13.9
Vlhkost [%]:76.8
Tlak [hPa]:1008.8
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:W
Aktuální stav vodojemu:
Čas:05:35:01
Stav:100 %
Dnes je 13.08.2020
Alena
Úvodní stránka > Úřední deska > 2009 > Podrobnosti záznamu

Oznámení o zahájení stavebního řízení

Vyvěšeno: 13.08.09 (09:00) -- 30.08.09          

Městský úřad Tachov
Rokycanova 1, 347 01 Tachov
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Váš dopis zn. / Ze dne: 5. srpna 2009
Naše značka: 6067/2009-ODSH-2
Vyřizuje / Linka: Gondorčín/234
v Tachově 12. srpna 2009

Veřejná vyhláška
Oznámení o zahájení stavebního řízení

Stavebník Obec Dlouhý Újezd, IČ 00573761, Dlouhý Újezd 170, 347 01 Tachov, v zastoupení starostkou obce, paní Alenou Kořínkovou podal dne 05.08.2009 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Stavební úpravy místních komunikací na pozemcích 1290/1, 1290/23,1394/1, k.ú. Dlouhý Újezd" která je umístěna na pozemcích v k.ú. Dlouhý Újezd:

 1. stavební - p.p.č. 1391/1,1394/1,1290/41,1290/23,1290/1
 2. sousední - p.p.č. 127, 141, 137, 135, 145, 143, 142, 138, 1290/18, 1290/16, 1290/14, 1290/13,1290/9,132,1290/11,1326/4,1326/31,1326/41,1290/45,1290/46,1290/40.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále MěÚ ODSH), jako speciální stavební úřad příslušný dle § 40 odst.4 písm.a) zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů („zákon o pozemních komunikacích /PK/") a § 15 odst.l písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním řádu, v platném znění („stavební zákon"), oznamuje tímto v souladu s § 112 odst.1 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, současně sděluje, Že upouští od místního šetření a ústního jednání.

Stavba řeší úpravy místní komunikace (MK) v délce 350 m, navržené jako páteřní místní komunikace skupiny D 1 - obytná zóna. Začátek úseku vychází z hrany silnice III/19853, bude řešen jako připojení přes chodníkový přejezd s výškou nášlapu zapuštěných silničních obrub 50 mm. Konec bude navazovat na upravenou MK na pozemku p.č. 1394/1, formou zvýšené křižovatky ve tvaru přejezdového zpomalovacího prahu lichoběžníkového tvaru. Součástí návrhu jsou i parkovací místa na komunikaci, výhybny, vložené prvky ke zklidnění provozu a dopravní značení. Celkový profil mezi pozemky při uvedených zklidněných komunikacích je převážně 8 m (6 m komunikace + oboustranné zatravněné pásy šířky 1 m).

Povrch v oblasti parkovacích stání, chodníkových přejezdů, zvýšených křižovatek a vjezdů na jednotlivé pozemky je navržen z kombinace různých typů zámkové dlažby tak, aby byla patrná změna dopravního režimu a odděleny plochy parkovacích stání, pojížděných ploch a prostorů určených pouze pro pohyb pěších. Je navrženo 12 ks podélných a 4 ks kolmých parkovacích stání. Odvodnění nových komunikací bude uličními vpuštěni, které se napojí do stávající dešťové kanalizace.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou svá závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději do 10-ti dnů od doručení tohoto oznámení, jinak k nim (později uplatněným) nebude přihlédnuto. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout na MěÚ ODSH Tachov, ul. T.G. Masaryka Čp.1326, 347 01 Tachov, č.dveří 224 (l.patro) v úřední dny pondělí a středa v době od 7:30 do 16:30 hod., a stejně tak i v ostatní pracovní dny vždy po předchozí telefonické domluvě, tel. 374 705 286.

Pokud dotčený orgán státní správy, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové dokumentaci připojené k žádosti o stavební povolení a bylo získáno před oznámením zahájení stavebního řízení, a nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí.

Protože se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, oznamuje se zahájení stavebního řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou v souladu s § 144 zákona č. 500/2004 sb., správní řád (dále jen správní řád), která bude vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Tachov (rozhodný termín z hlediska doručení), úřední desce OÚ Dlouhý Újezd a dále uveřejněna na webových stránkách Města Tachov.

Účastnici řízení, kterým se v souladu s ust § 144 odst 6 správního řádu doručuje jednotlivě:
 • Obec Dlouhý Újezd, IČ 00573761, Dlouhý Újezd 170, 347 01 Tachov - stavebník
Účastníkům řízení, dle § 109 odst 1 písm. c) až i) stavebního zákona, s postavením účastníka řízení dle § 27 odst 2 se v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu doručuje veřejnou vyhláškou:
 • Správa a údržba silnic Stříbro, Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro
 • Zušťák Miloslav (1973), Dlouhý Újezd 135, 347 01 Tachov
 • Zušťák Václav (1969), Dlouhý Újezd 135, 347 01 Tachov
 • Koliha Jiří (1956), Dlouhý Újezd 180, 347 01 Tachov
 • Ing. Kolihová Jana (1963), Dlouhý Újezd 180, 347 01 Tachov
 • Běhounková-Krišková Miriam (1970), Dlouhý Újezd 198, 347 01 Tachov
 • Ing. Běhounek Stanislav (1964), Dlouhý Újezd 198, 347 01 Tachov
 • Čížek Lukáš (1980), Bělojarská 1473, 347 01 Tachov
 • Čížková Jana (1979), Bělojarská 1473, 347 01 Tachov
 • Suttner Vladimír (1953), Dlouhý Újezd 128, 347 01 Tachov
 • Suttnerová Jitka (1954), Dlouhý Újezd 128, 347 01 Tachov
 • Chlup Miroslav (1964), Dlouhý Újezd 147,347 01 Tachov
 • Seidlová Lenka (1985), Vysočany 41, 348 02 Bor
 • Baxa Tomáš (1983), Třešňová 224, 347 01 Halže
 • Štíbr Jiří (1972), Dlouhý Újezd 172, 347 01 Tachov
 • Štíbrová Petra (1973), Dlouhý Újezd 172, 347 01 Tachov
 • Štecherová Jiřina (1934), Dlouhý Újezd 138, 347 01 Tachov
 • Kravcová Justina (1943), Smetanova 621/8, 353 01 Mariánské Lázně
 • Haitová Marie (1933), Dlouhý Újezd 132, 347 01 Tachov
 • Maiová Jiřina (1948), Tovární 723, 357 35 Chodov
 • Vaňkátová Jaroslava (1947), Dlouhý Újezd 146, 347 01 Tachov
 • Kurcíková Pavla (1967), Chodský Újezd 147, 348 15 Chodský Újezd
 • Křížková Jindřiška (1973), Dlouhý Újezd 146, 347 01 Tachov
 • Hofen Karl Bernard (1946), Dlouhý Újezd 136, 347 01 Tachov
 • Herold Veronika Barbara (1944), Dlouhý Újezd 136, 347 01 Tachov
 • Štíbr Jiří (1949), Dlouhý Újezd 140, 347 01 Tachov
 • Štíbrová Františka (1955), Dlouhý Újezd 140, 347 01 Tachov
 • Lancová Jaroslava (1980), Dlouhý Újezd 141, 347 01 Tachov
 • Lanc Bohuslav (1972), Na stráni 1137, 347 01 Tachov
 • Lanc Bohuslav (1944), Dlouhý Újezd 141, 347 01 Tachov
 • Frištík Petr (1970), Dlouhý Újezd 131, 347 01 Tachov
 • Frištíková Jindřiška (1971), Dlouhý Újezd 131, 347 01 Tachov
Dotčené orgány:
 • Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Tachov, Hornická 1533, 347 01 Tachov
 • Policie ČR Krajské ředitelství policie Západočeského kraje DI Tachov, Plánská 2032, 347 01 Tachov
 • Krajská hygienická stanice PK se sídlem v Plzni, ú.p.Tachov, Pobřežní 140, 347 01 Tachov
 • MěÚ OŽP Tachov, Rokycanova 1, 347 01 Tachov
 • MěÚ OVÚP Tachov, Rokycanova 1, 347 01 Tachov
Ve smyslu ust. § 25 odst 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá příslušným úřadům se žádostí o vyvěšení:
 • Městský úřad Tachov, Rokycanova 1, 347 01 Tachov
 • Obecní úřad Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd 170, 347 01 Tachov
Verze pro tisk          Zobrazeno: 9121x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 08:58 05.08.