Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:16:19:26
Teplota [°C]:29.5
Vlhkost [%]:58.1
Tlak [hPa]:1005.4
Rychl. větru [m/s]:1.3
Směr větru:SSE
Aktuální stav vodojemu:
Čas:16:20:01
Stav:100 %
Dnes je 22.06.2021
Pavla

Dražební vyhláška

Vyvěšeno: 23.10.09 (09:00) -- 26.11.09          

108 EX 4580/08

Usnesení

Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Tachově ze dne 26.5.2008, Č.j. 11 Nc 3391/2008-4, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Platební výměr VZP ČR, územní pracoviště Tachov ze dne 3.1.2008, Č.j. 4240800014, Platební výměr VZP ČR, územní pracoviště Tachov ze dne 3.1.2008, č.j. 2140800013, ve věci
oprávněného: VZP ČR, územní pracoviště Tachov, se sídlem Hornická čp. l786, Tachov 347 01, IČ: 41197518,
proti
povinnému: Václav Pospíšil, bytem Dukelských hrdinů čp.101, Planá 348 15, IČ: 73451266, nar. 31.1.1973
pro 97 416 Kč s příslušenstvím

vydává

Dražební vyhlášku

 1. Dražba nemovitostí uvedených v bodě II se koná dne 26.11.2009 ve 14.00 hod. v dražební síni Exekutorského úřadu Plzeň-město, Palackého nám.28, Plzeň.
 2. Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti:
  Byt č. 57/1 umístěný v budově Dlouhý Újezd čp. 57 (LV 214) - byt. domě, stojícím na St.57, ideál. spol. podíl o velikosti 8240/25846 na společných částech předmětného domu čp. 57 a k pozemku St.57, garáž č. 57/4 umístěná v budově Dlouhý Újezd čp.57 (LV 214) - byt. domě, stojícím na St.57, ideál. spol. podíl o velikosti 5250/25846 na společných částech předmětného domu čp. 57 a k pozemku St.57, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 217 a na LV č. 214 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, pro obec a katastrální území Dlouhý Újezd.
 3. Prohlídka dražené nemovitostí není s ohledem na její charakter organizována. Bližší info jsou dostupné ze znaleckého posudku v sídle Ex. úřadu Plzeň-město.
  Jedná se o byt č.57/1 s garáží č.57/4 umístěný ve zděném byt. domě čp.57 v Dlouhém Újezdu cca 5 km od Tachova. Byt je v l. NP o velikosti 2+1 s přisl. Užitná plocha bytu činí 82,4 m2. Příjezd a přístup po zpevněné komunikaci. Bytový dům je napojen na elektro, kanalizaci do lumpy a obecni vodovod, v obci jsou k dispozici veškeré inž. sítě. Byt. dům má 1 NP a obytné podkroví.
 4. Výsledná cena dražené nemovitosti činí: 180 000 Kč.
 5. Nejnižší podáni se stanoví ve výši 2/3 výsledné ceny nemovitosti a jejího příslušenství, práv a jiných majetkových hodnot, patřících k draženému celku a činí částku 120 000 Kč.
 6. Výše jistoty pro dražbu nemovitostí ad II. se určuje v částce 60 000 Kč. Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu před dražbou v hotovosti u Exekučního úřadu Plzeň-město nebo na účet tohoto úřadu, vedený u Raiffeisenbank, a.s., pobočka Plzeň, číslo účtu 1013044576/5500, v.s. 458008.
  K platbě na účet exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražby zjištěno, že na jeho účet také došla. Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo, musí je prokázat nejpozději před zahájením dražebního jednání. Soudní exekutor před zahájením vlastni dražby rozhodne, zda předkupní právo je prokázáno. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
 7. Práva spojená s nemovitostí: nebyla zjištěna
  Závady spojené s nemovitostí a závady, které prodejem nemovitostí dražbě nezaniknou: nájem bytu pro nájemce Renátu Žigovou, nar. 13.07.1976 dle nájemní smlouvy ze dne 1.5.2008 na dobu určitou do 1.5.2013 za nájemné 6.000 Kč/měsíc. Závada znalcem oceněna částkou 300.000,- KČ.
 8. Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále a jedná se o tyto závady: dtto VII.
 9. Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání.
  Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po udělení příklepu. O tom je vydražitel povinen vyrozumět exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, pokud rozhodnutí o příklepu nabylo právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání rozhodnutí o příklepu.
 10. Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek, zajištěných zástavním právem, než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.
 11. Soudní exekutor vyzývá oprávněného a ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, a ostatní věřitelé povinného, kteří požadují uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty, aby exekutorovi sdělili, zda žádají zaplacení svých pohledávek a zároveň je exekutor upozorňuje, že nepožádají-li o zaplacení před zahájením dražebního jednání, může vydražitel dluh povinného vůči nim převzít.
 12. Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§267 o.s.ř.), aby je uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením dražebního jednání a upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude při provedení výkonu rozhodnutí přihlíženo.
 13. Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, že je mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé. Udělením příklepu předkupní právo zaniká.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ke Krajskému soudu v Plzni do 15ti dnů od jeho doručení prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Zdeňka Zítky, Exekučního úřadu Plzeň-město, se sídlem Palackého nám.28, Plzeň. Odvolání jen proti výrokům označeným v dražební vyhlášce I., II., VII. - XIII. není přípustné.

V Plzni dne 23.10.2009, JUDr. Zdeněk Zítka soudní exekutor

Verze pro tisk          Zobrazeno: 9368x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 10:50 22.06.