Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:05:14:20
Teplota [°C]:14.5
Vlhkost [%]:76.5
Tlak [hPa]:1008.3
Rychl. větru [m/s]:1
Směr větru:NWW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:05:09:57
Stav:100 %
Dnes je 13.08.2020
Alena
Úvodní stránka > Úřední deska > 2009 > Podrobnosti záznamu

Stavební povolení

Vyvěšeno: 16.09.09 (09:00) -- 01.10.09          

Městský úřad Tachov, Rokycanova 1, 347 01 Tachov
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Stavebník: Obec Dlouhý Újezd (IČ 00573761), Dlouhý Újezd 170, 347 01 Tachov

Váš dopis č.j./Ze dne: 5. srpna 2009
Naše č.j.: 6067/2009-ODSH-4
Vyřizuje/Linka: Gondorčín/234
V Tachově 14. září 2009

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí

Stavební povolení

Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen MěÚ ODSH Tachov) obdržel dne 05.08.2009 žádost stavebníka - Obec Dlouhý Újezd, IČ 00573761, se sídlem Dlouhý Újezd 170, 347 01 Tachov, o vydání stavebního povolení na stavbu „Stavební úpravy místních komunikací na pozemcích 1290/1, 1290/23, 1394/1, k.ú. Dlouhý Újezd".

Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

MěÚ ODSH Tachov, jako věcně příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst.4 písm.a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o pozemních komunikacích /PK/") a současně podle § 15 odst.l písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále „stavební zákon") a místně příslušný podle § 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád"), přezkoumal žádost podle § 109 až § 114 stavebního zákona, projednal ji ve stavebním řízení a se souhlasem příslušného stavebního úřadu Městského úřadu Tachov, odboru výstavby a územního plánování, Č.J.11452/2009-OVUP ze dne 24.08.2009 podle § 15 odst.2 stavebního zákona, rozhodl takto:

Stavba „Stavební úpravy místních komunikací na pozemcích 1290/1, 1290/23, 1394/1, k.ú. Dlouhý Újezd", která je umístěna na pozemcích v k.ú. Dlouhý Újezd:

 1. stavební - p.p.č. 1391/1, 1394/1, 1290/41, 1290/23, 1290/1;
 2. sousední - p.p.č. 127, 141, 137, 135, 145, 143, 142, 138, 1290/18, 1290/16, 1290/14, 1290/13, 1290/9, 132, 1290/11, 1326/4, 1326/31, 1326/41, 1290/45, 1290/46, 1290/40.

se podle § 115 stavebního zákona povoluje.

Předmětem uvedené stavby je úprava místní komunikace (MK) v délce 350 m, navržené jako páteřní místní komunikace skupiny D 1 - obytná zóna. Začátek úseku vychází z hrany silnice III/19853, bude řešen jako připojení přes chodníkový přejezd s výškou nášlapu zapuštěných silničních obrub 50 mm. Konec bude navazovat na upravenou MK na pozemku p.č. 1394/1, formou zvýšené křižovatky ve tvaru přejezdového zpomalovacího prahu lichoběžníkového tvaru. Součástí návrhu jsou i parkovací místa na komunikaci, výhybny, vložené prvky ke zklidnění provozu a dopravní značeni. Celkový profil mezi pozemky při uvedených zklidněných komunikacích je převážně 8 m (6 m komunikace + oboustranné zatravněné pásy šířky 1 m). Povrch v oblasti parkovacích stání, chodníkových přejezdů, zvýšených křižovatek a vjezdů na jednotlivé pozemky je navržen z kombinace různých typů zámkové dlažby tak, aby byla patrná změna dopravního režimu a odděleny plochy parkovacích stání, pojížděných ploch a prostorů určených pouze pro pohyb pěších. Je navrženo 12 ks podélných a 4 ks kolmých parkovacích stání. Odvodnění nových komunikací bude uličními vpustmi, které se napojí do stávající dešťové kanalizace.

 1. Pro provedení stavby stanovuje stavební úřad tyto podmínky:

  1. Stavba bude provedena dodavatelsky podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, zpracované autorizovaným inženýrem p.Jiřím Pangrácem, Gerská 46, 323 00 Plzeň, ČKAIT 0200731, datum 05/2009, která je nedílnou součástí tohoto stavebního povolení. Stavebník zajistí, aby tato dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny byly na stavbě k dispozici.
  2. Stavbu bude provádět jako zhotovitel stavební podnikatel, oprávněný k provádění povolených stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Název a sídlo stavebního podnikatele, doklad o oprávnění a termín zahájení stavby (vč. harmonogramu v návaznosti na plán kontrolních prohlídek stavby) a jméno odpovědného stavbyvedoucího oznámí stavebník před termínem zahájení stavby. Případné změny v těchto skutečnostech oznámí stavebník neprodleně.
  3. Ke stavbě lze užít pouze pozemky obsažené v tomto stavebním povolení. Případné změny stavby nesmí být prováděny bez předchozího projednání a schválení projektantem stavby a bez povolení zdejšího stavebního úřadu.
  4. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
  5. Před zahájením stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních a nadzemních vedení a zařízení v prostoru stavby, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů v souladu se stanovisky a za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení, které zároveň přizve k předání staveniště. Pokud se při provádění stavby vyskytnou podzemní vedení v projektové dokumentaci nevyznačená, bude další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu.
  6. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby resp. označí stavbu jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto povolení, musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly trvale čitelné a musí být ponechán v místě až do dokončení stavby případně do vydání kolaudačního souhlasu.
  7. Stavební podnikatel při provádění stavby zabezpečí její odborné vedení odpovědným stavbyvedoucím a zabezpečí, že práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
  8. Při provádění stavby budou dodrženy příslušná ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, příslušná ustanovení Části páté „Obecné technické požadavky na komunikaci" vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, příslušná ustanovení vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a příslušné technické předpisy a technické normy, bude dbáno na ochranu života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce na staveništi; stavba bude zabezpečena podle nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
  9. Zhotovitel je povinen vést formou stavebního deníku záznam o průběhu stavby.
  10. Během provádění stavby bude umožněn přístup na sousední nemovitosti stavbou dotčené, vstupy, resp. příjezdy k těmto objektům mohou být omezeny pouze na nezbytně nutnou dobu a budou vždy s dotčenými vlastníky prokazatelně projednány a řešeny.
  11. Stavbou nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy majitelů sousedních nemovitostí. Veškeré škody zaviněné a vzniklé stavbou a stavební činností na majetku veřejném a ostatním budou odstraněny dle platných předpisů na náklad stavebníka, případně dotčené pozemky budou uvedeny do odpovídajícího stavu.
  12. Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují platná nařízení vlády ČR o technických požadavcích na výrobky.
  13. Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti je nutno zneškodňovat zákonným a doložitelnýrn způsobem (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) pouze na zařízeních k tomu určených. Evidenci likvidace odpadů ze stavby nutno předložit při kolaudaci stavby.
  14. Stavebník v součinnosti se zhotovitelem zajistí přepravní trasy dle §38 zákona o PK tak, aby používám pozemních komunikací pro staveništní dopravu ve větším rozsahu bylo ve všech případech řádně předem projednáno s vlastníky dotčených úseků PK dle platných právních předpisů včetně vyžádání stanoviska příslušného silničního správního úřadu a příslušné obce. Realizace oprav přepravních tras bude zabezpečena dle § 16 zákona o PK, popř. § 14 a § 15 jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  15. Zhotovitel zajistí provádění souvisejících činností v dotčeném úseku pozemních komunikací (silnice, MK) z hlediska silničního hospodářství (úplná uzavírka při úpravě stávající MK) v souladu s § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb., které budou řešeny samostatným rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu. Související přechodnou resp. místní úpravu provozu na silnici III/19853 zajistí zhotovitel v souladu s § 77 zákona č.361/2000 Sb., o provozu na PK žádostí o stanovení vůči příslušnému silničnímu správnímu úřadu.
  16. Po dobu výstavby nebudou dotčená MK a sil.č.III/19853 vč. jejich příslušenství a součástí v zájmovém území stavby znečišťovány nebo poškozovány. Nebude na ně ukládán žádný materiál (stavební, montážní, výkopový apod.), bude zajištěno jejich průběžné čištění k zamezení šíření prašnosti a k zajištění bezpečnosti silničního provozu. Případné znečištění komunikací bude stavebníkem odstraněno neprodleně.
  17. Kontrolní prohlídky stavby budou probíhat dle doloženého plánu kontrolních prohlídek na podkladě ověřené projektové dokumentace popřípadě dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

   • prohlídka po provedení podkladních vrstev a osazení obrub
   • prohlídka po provedení finální úpravy komunikace
   • závěrečná prohlídka před vydáním kolaudačního rozhodnutí.
  18. Stavba bude dokončena nejpozději v termínu do konce měsíce 11/2011.
  19. Pozemky, které byly dotčeny z titulu uvedené stavby, budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu, pokud nebude s jejich vlastníky dohodnuto jinak.
  20. Před uplynutím termínu dokončení stavby bude u zdejšího stavebního úřadu podán návrh na kolaudační souhlas pro užívám stavby. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude zpracována v souladu s § 12 vyhlášky č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona (bude obsahovat požadované náležitosti v rozsahu dle příl.č.5, část A a část B. vyhlášky). Příslušné doklady (vč. GP) budou ověřeny oprávněnou organizací. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník zajistí závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
  21. Při kolaudaci stavby budou k dispozici doklady o ověření požadovaných vlastností použitých materiálů a výsledky prováděných zkoušek.
  22. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

 • Obec Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd 170, 347 01 Tachov, IČ 00573761

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

 • Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.
Odůvodnění

MěÚ ODSH Tachov obdržel dne 05.08.2009 žádost stavebníka - Obec Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd 170, 347 01 Tachov, IČ 00573761, o vydání stavebního povolení na stavbu „Stavební úpravy místních komunikací na pozemcích 1290/1, 1290/23, 1394/1, k.ú. Dlouhý Újezd". Pro navrhovanou stavbu bylo vydáno příslušným obecným stavebním úřadem MěÚ OVÚP Tachov vyjádření č.j. 11452/2009-OVÚP, že stavba je v souladu se záměry územního plánu a nebude vydáváno uzemní rozhodnutí.

MěÚ ODSH Tachov, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad, oznámil opatřením ze dne 12.08.2009 zahájení stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona dotčeným orgánům a účastníkům řízem, Vzhledem k tomu, že jsou zdejšímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytla dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a pro stanovení podmínek k jejímu provádění, podle § 112 odst. 2, upustil od místního šetření a ústního projednání a stanovil termín k uplatnění závazných stanovisek a námitek, popřípadě důkazů v termínu nejpozději do 10-ti dnů od doručení oznámení s tím, že k později uplatněným nebude přihlédnuto. Oznámení o zahájení stavebního řízení bylo řádně doručeno.

V průběhu řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledků byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu §109 stavebního zákona. Pro velký počet účastníků je toto řízení vedeno podle § 144 odst. 1, správního řádu, veřejnou vyhláškou.

Další účastníci řízení: Správa a údržba silnic Stříbro, Telefónica 02 Czech republic a.s., ČEZ Distribuce a.s., RWE Distribuční služby s.r.o., Tělovýchovná jednota SPARTA Dlouhý Újezd, Zušťák Miloslav, Zušťák Václav, Koliha Jiří, Ing. Kolihová Jana, Běhounková-Krišková Miriam, Ing. Běhounek Stanislav, Čížek Lukáš, Čížková Jana, Suttner Vladimír, Suttnerová Jitka, Chlup Miroslav, Seidlová Lenka, Baxa Tomáš, Štecherová Jiřina, Kravcová Justina, Haitová Marie. Maiová Jiřina, Vaňkátová Jaroslava, Kurčíková Pavla, Křížková Jindřiška, Hofen Karl Bernard, Herold Veronika Barbara, Štíbr Jiří (1949), Štíbr Jiří(1972), Štíbrová Františka, Štíbrová Petra, Lancová Jaroslava, Lanc Bohuslav(1972), Lanc Bohuslav(1944), Frištík Petr, Frištíková Jindřiška.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o vydáni stavebního povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona. Zjistil, že dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, že uvedená stavba jev souladu se záměry územního plánování a že uskutečněním stavby nebudou ohroženy zájmy společnosti, nepřiměřeně ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízem.

Ve lhůtě určené k uplatnění závazných stanovisek, námitek a důkazů nebylo ze strany účastníků řízení doloženo žádné záporné stanovisko a nebyly vzneseny žádné námitky nebo důkazy, které by bránily povolení stavby. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst.2 stavebního zákona vydal MěÚ OVÚP Tachov dne 24.08.2009 pod č.j. 11452/2009-OVÚP.

Stavební úřad dále schválil plán kontrolních prohlídek a stanovil podmínky pro provedení stavby. Protože stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl tak, jak je ve výroku rozhodnuti uvedeno.

K žádosti o stavební povolení byla doložena rozhodnutí a souhlasná i podmíněná stanoviska k realizaci stavby:

 • Souhlas se stavbou dle §15 odst.2 stavebního zákona, vydal MěÚ OVÚP Tachov pod č.j. 11452/2009-OVÚP dne 24.08.2009.
 • Rozhodnutí MěÚ ODSH Tachov Č.J.5295/2009-ODSH-4 ze dne 19.08.2009 o povolení připojení místní komunikace na silnici č.III/198 53.
 • Souhlas Obecního úřadu Dlouhý Újezd ze dne 19.06.2009 se stavebními úpravami.
 • Souhlasné stanovisko Policie České republiky Krajského ředitelství policie Západočeského kraje Dopravní inspektorát Tachov, Plánská 2032, 347 01 Tachov s řešením stavby, s návrhem dopravního značení a dopravního opatření dle doložené DSP č.j.KRPP-36157-l/Cj-2009-031007, ze dne 21.05.2009.
 • Souhlasné stanovisko Správy a údržby silnic Stříbro (SÚS), Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro k realizaci stavby dle DSP, ze dne 27.05.2009
 • Smlouva o výpůjčce č. VP5/2009 se Správou a údržbou silnic Stříbro na výpůjčku části pozemku 1391/1 pro napojení MK na silnici III/19853, ze dne 20.07.2009.
 • Souhlasné vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j. 66925/09/CPN/WM ze dne 08.06.2009
 • Vyjádření k existenci distribučních sítí ČEZ Distribuce a.s. ze dne 09.06.2009
 • Stanovisko společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o, ze dne 04.06.2009
 • Smlouva o umístění stavby s TJ Sparta Dlouhý Újezd, na zastavění části pozemku č. 1290/41 ze dne 24.06.2009
 • Návrh kontrolních prohlídek stavby ze dne 19.06.2009.
 • Dále byly ke stavebnímu řízení doloženy doklady prokazující vlastnické právo k dotčeným pozemkům na nichž stavba probíhá.
Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, ODSH, Škroupova l8, 306 13 Plzeň, písemným podáním učiněným u zdejšího MěÚ ODSH Tachov. V odvolání účastník uvede v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Podané odvolání má v souladu s § 85 odst.l správního řádu odkladný účinek.

Právo zahájit a provést stavbu vzniká stavebníkovi dnem nabytí právní moci stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst.4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Pavlína Brichtová, pověřená vedením oddělení dopravy a silničního hospodářství

Přílohy

 1. ověřená PD stavby a štítek „Stavba povolena" (pro stavebníka, předání po právní moci rozhodnutí)

Správní poplatek 3.000 Kč (slovy třitisícekorun) byl zaplacen (§ 8, položka 17, písm. i) zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích) dne 09.09.2009

Účastníci řízení, kterým se v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu doručuje jednotlivě:
 • Obec Dlouhý Újezd, IČ 00573761, Dlouhý Újezd 170, 347 01 Tachov - stavebník
Účastníkům řízení, dle § 109 odst. 1 písm. c) až f) stavebního zákona, s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 se v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu doručuje veřejnou vyhláškou:
 • Správa a údržba silnic Stříbro (IČ 00076520), Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro
 • Telefónica 02 Czech Republic, a.s.(lČ 60193336), Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
 • ČEZ Distribuce,a.s.(IČ 27232425), Teplická 874/8, 405 02 Děčín
 • RWE Distribuční služby, s.r.o.(IČ 27935311), Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
 • Tělo výchovná jednota SPARTA Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd 141, 347 01 Tachov
 • Zušťák Miloslav (1973), Dlouhý Újezd 135, 347 01 Tachov
 • Zušťák Václav (1969), Dlouhý Újezd 135, 347 01 Tachov
 • Koliha Jiří (1956), Dlouhý Újezd 180, 347 01 Tachov
 • Ing. Kolihová Jana (1963), Dlouhý Újezd 180, 347 01 Tachov
 • Běhounková-Krišková Miriam (1970), Dlouhý Újezd 198, 347 01 Tachov
 • Ing. Běhounek Stanislav (1964), Dlouhý Újezd 198, 347 01 Tachov
 • Čížek Lukáš (1980), Bělojarská 1473, 347 01 Tachov
 • Čížková Jana (1979), Bělojarská 1473, 347 01 Tachov
 • Suttner Vladimír (1953), Dlouhý Újezd 128, 347 01 Tachov
 • Suttnerová Jitka (1954), Dlouhý Újezd 128, 347 01 Tachov
 • Chlup Miroslav (1964), Dlouhý Újezd 147, 347 01 Tachov
 • Seidlová Lenka (1985), Vysočany 41, 348 02 Bor
 • Baxa Tomáš (1983), Třešňová 224, 347 01 Halže
 • Stíbr Jiří (1972), Dlouhý Újezd 172, 347 01 Tachov
 • Štíbrová Petra (1973), Dlouhý Újezd 172, 347 01 Tachov
 • Štecherová Jiřina (1934), Dlouhý Újezd 138, 347 01 Tachov
 • Kravcová Justina (1943), Smetanova 621/8, 353 01 Mariánské Lázně
 • Haitová Marie (1933), Dlouhý Újezd 132, 347 01 Tachov
 • Maiová Jiřina (1948), Tovární 723, 357 35 Chodov
 • Vaňkátová Jaroslava (1947), Dlouhý Újezd 146, 347 01 Tachov
 • Kurčíková Pavla (1967), Chodský Újezd 147, 348 15 Chodský Újezd
 • Křížková Jindřiška (1973), Dlouhý Újezd 146, 347 01 Tachov
 • Hofen Karl Bernard (1946), Dlouhý Újezd 136, 347 01 Tachov
 • Herold Veronika Barbara (1944), Dlouhý Újezd 136, 347 01 Tachov
 • Štíbr Jiří (1949), Dlouhý Újezd 140, 347 01 Tachov
 • Štíbrová Františka (1955), Dlouhý Újezd 140, 347 01 Tachov
 • Lancová Jaroslava (1980), Dlouhý Újezd 141, 347 01 Tachov
 • Lanc Bohuslav (1972), Na stráni 1137, 347 01 Tachov
 • Lanc Bohuslav (1944), Dlouhý Újezd 141, 347 01 Tachov
 • Frištík Petr (1970), Dlouhý Újezd 131, 347 01 Tachov
 • Frištíková Jindřiška (1971), Dlouhý Újezd 131, 347 01 Tachov
 • Policie ČR Krajské ředitelství policie Západočeského kraje DI Tachov, Plánská 2032, 347 01 Tachov
 • Krajská hygienická stanice PK se sídlem v Plzni, ú.p.Tachov, Pobřežní 140, 347 01 Tachov
 • HZS Plzeňského kraje, Územní odbor Tachov, Hornická 1533, 347 01 Tachov

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá příslušným úřadům se žádostí o vyvěšení:

 • Městský úřad Tachov, Rokycanova 1, 347 01 Tachov
 • Obecní úřad Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd 170, 347 01 Tachov

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Tachov a na webových stránkách města: www.tachov-mesto.cz a na úřední desce Obce Dlouhý Újezd.

Verze pro tisk          Zobrazeno: 9978x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 08:58 05.08.