Obec Dlouhý Újezd

Aktuální počasí
Čas:20:53:57
Teplota [°C]:14
Vlhkost [%]:61.3
Tlak [hPa]:1006.4
Rychl. větru [m/s]:0
Směr větru:SWW
Aktuální stav vodojemu:
Čas:20:53:57
Stav:100 %
Dnes je 12.06.2024
Antonie

Výpis z usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 19.4.2021 (č. 17/2021)

Vyvěšeno: 23.04.21 (21:56) -- 09.05.21          

Výpis z usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhý Újezd ze dne 19.4.2021 (č. 17/2021):

Usnesení č. 21/17/1 - ZO  určuje pro veřejné zasedání dne 19.4.2021 zapisovatelkou *** a ověřovateli zápisu *** a ***.
Usnesení č. 21/17/2 -  ZO  schvaluje přidání dalších bodu do program veřejného zasedání č. 17/2021.
Usnesení č. 21/17/3 -  ZO schvaluje program veřejného zasedání č. 17/2021.
Usnesení č. 21/17/4 -  ZO schvaluje žádost o dotaci ve výši 1 360 000 Kč k Plzeňskému kraji v rámci Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury na projekt Modernizace vodojemu - 1. část.
Usnesení č. 21/17/5 -  ZO schvaluje žádost o dotace ve výši 337 000 Kč k Plzeňskému kraji v rámci dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2021 na projekt Rekonstrukce akumulačních nádrží vodojemu.
Usnesení č. 21/17/6 -  ZO schvaluje zahájení výběrového řízení na projekt Modernizace vodojemu.
Usnesení č. 21/17/7 -  ZO  schvaluje žádost o dotaci v rámci dotačního titulu 2021 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy pro JSDH Dlouhý Újezd.
Usnesení č. 21/17/8 -  ZO  schvaluje smlouvu č. 1190900667 o poskytnuti podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci "Výsadba remízů kolem budoucího systému přehrádek - Dlouhý Újezd" ve výši 250 000 Kč, pověřuje starostu podpisem smlouvy a schvaluje přijetí podpory do rozpočtu obce.
Usnesení č. 21/17/9 -  ZO  schvaluje dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (SZIF) ve výši 586720 Kč na projekt "Rozšíření občanské vybavenosti Dlouhý Újezd", pověřuje starostu podpisem dohody a schvaluje přijetí dotace do rozpočtu obce.
Usnesení č. 21/17/10 -  ZO  schvaluje dohodu s Úřadem práce o přijetí dvou zaměstnanců v rámci veřejně prospěšných prací a schvaluje přijetí dotace do rozpočtu obce.
Usnesení č. 21/17/11 -  ZO schvaluje aktualizovaný Strategický plán rozvoje obce.
Usnesení č. 21/17/12 -  ZO  schvaluje žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR (Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven) podávanou přes MAS Zlatá cesta, o.p.s.
Usnesení č. 21/17/13 -  ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro budoucího oprávněného GasNet, s.r.o. (IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí n. Labem) k budoucímu služebnému pozemku p.č. 1656 v k.ú. Dlouhý Újezd pro plynárenské zařízení s jednorázovou úplatou ve výši 1000 Kč (bez DPH).
Usnesení č. 21/17/14 -  ZO : konstatuje ověření  
ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Změny č. 1 územního plánu Dlouhý Újezd (březen 2021) není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5 s účinností k 17.08.2020, se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje 2008 a jejich Aktualizací č. 1, 2, 4 s účinností k 24.01.2019 a se stanovisky dotčených orgánů;     souhlasí s vyhodnocením připomínek, jak je uvedeno v odůvodnění návrhu Změny č. 1 územního plánu Dlouhý Újezd;     schvaluje vydání Změny č. 1 územního plánu Dlouhý Újezd a Úplného znění územního plánu Dlouhý Újezd po Změně č. 1 formou opatření obecné povahy, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů; ukládá starostovi obce zajistit vydání Změny č. 1 ÚP Dlouhý Újezd a Úplného znění územního plánu Dlouhý Újezd po změně č. 1 podle § 71 odst. 2 písm. c) a § 174 odst. 1 ve spojení s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn;
Usnesení č. 21/17/15 -  ZO schvaluje prodej části p.p.č. 1326/10 (oddělené geom.pl. č. 554/2020 jako 1326/46) o výměře 622 m2 za cenu 194 Kč/m2 a podmínky, že bude využívána jako zahrada bez možnosti připojení na technickou infrastrukturu, kupujícímu ***, ukládá starostovi zajistit přípravu návrhu smlouvy a tuto smlouvu uzavřít.
Usnesení č. 21/17/16 -  ZO  schvaluje prodej části p.p.č. 1326/10 (oddělené geom.pl. č. 554/2020 jako 1326/47) o výměře 363 m2 za cenu 194 Kč/m2 a podmínky, že bude využívána jako zahrada bez možnosti připojení na technickou infrastrukturu, kupujícím ***, ukládá starostovi zajistit přípravu návrhu smlouvy a tuto smlouvu uzavřít.
Usnesení č. 21/17/17 -  ZO  schvaluje prodej části p.p.č. 1326/10 (oddělené geom.pl. č. 554/2020 jako 1326/48) o výměře 108 m2 za cenu 194 Kč/m2 a podmínky, že bude využívána jako zahrada bez možnosti připojení na technickou infrastrukturu, kupujícím ***, ukládá starostovi zajistit přípravu návrhu smlouvy a tuto smlouvu uzavřít.
Usnesení č. 21/17/18 -  ZO  schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021.
Usnesení č. 21/17/19 -  ZO  schvaluje inventarizační zprávu za rok 2020.
Usnesení č. 21/17/20 -  ZO  neschvaluje finanční podporu pro Linku bezpečí, z.s. (IČO: 61383198, se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8).
Usnesení č. 21/17/21 -  ZO  schvaluje žádost o dotaci od TJ Sparta Dlouhý Újezd, z.s., souhlasí s poskytnutím účelové finanční dotace ve výši 90 tisíc Kč na celoroční činnost pro TJ Sparta Dlouhý Újezd, z.s. (IČO: 18251307, se sídlem Dlouhý Újezd, 34701 Tachov), schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 21/17/22 -  ZO   schvaluje žádost o dotaci Plzeňského kraje, souhlasí s poskytnutím účelové dotace ve výši 17468 Kč na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňskému kraji (IČO: 70890366, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň), schvaluje smlouvu a pověřuje starostu jejím podpisem.
Usnesení č. 21/17/23 -  ZO schvaluje podporu ve výši 8000 Kč bez DPH na vydání knihy PUTOVÁNÍ PO ZANIKLÝCH MÍSTECH ČESKÉHO LESA - TACHOVSKO Nakladatelství Českého lesa (IČO: 12368400, se sídlem Vodní 18, 344 01 Domažlice).
Usnesení č. 21/17/24 -  ZO  neschvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 988/7 z důvodu existujícího zemědělského pachtu.
Usnesení č. 21/17/25 -  ZO schvaluje záměr pronájmu částí p.p.č. 1326/10 v k.ú. Dlouhý Újezd za p.p.č. 1326/21 a 1326/22 o výměrách 432 a 468 m2.


 

Do listinné podoby výpisu a zápisu ze zasedání je možné nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Dlouhý Újezd, Dlouhý Újezd č.p. 170.
(zkratka ZO v usneseních označuje Zastupitelstvo obce Dlouhý Újezd).

Verze pro tisk          Zobrazeno: 6141x
Copyright © 2013, Obec Dlouhý Újezd          Mapa stránek          Informace ze zákona          Zpět na začátek          Poslední úprava: 16:44 10.06.